Mühlbauer Kódex správania dodávateľa

Naša koncepcia udržateľnosti v riadení dodávateľov

Pre Mühlbauer Group je udržateľnosť jednou zo základných častí svojich obchodných postupov. Obstarávame materiál, tovar a služby od našich dodávateľov po celom svete, aby sme našim zákazníkom zaručili udržateľný úspech vďaka našim inovatívnym produktom a riešeniam v oblasti služieb. Základom je zodpovedná podnikateľská činnosť so zameraním na vytvorenie dlhodobej hodnoty. Preto zapájame do našej stratégie udržateľnosti aj našich dodávateľov.
Pri obstarávaní tiež berieme do úvahy sociálne a ekologické aspekty, akými sú ľudské práva, pracovné podmienky, opatrenia na predchádzanie korupcii a ochrana životného prostredia.
Mühlbauer žiada, aby dodávatelia vo svojich obchodných činnostiach rešpektovali platné vnútroštátne právne predpisy svojej krajiny, princípy iniciatívy OSN Global Compact a Mühlbauer Kódex správania dodávateľa. Dodávatelia by mali vo svojej spoločnosti postupovať v súlade s príslušnými zákonmi a neustále zlepšovať dodržiavanie princípov a požiadaviek uvedených v Mühlbauer Kódexe správania dodávateľa. Dodávateľ by mal zabezpečiť, aby aj všetky jeho pridružené spoločnosti tiež rešpektovali a dodržiavali opísané princípy a požiadavky.

Zaobchádzanie so zamestancami

Dodávatelia musia rešpektovať základné zamestnanecké práva podľa platných vnútroštátnych predpisov. Okrem toho musia byť dodržané základné pracovné normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP), s ohľadom na zákony a právnu štruktúru jednotlivých krajín a miest.

Detská práca

Mühlbauer požaduje, aby dodávatelia vo svojich spoločnostiach zakazovali a zamedzovali zamestnávaniu detí.

Nútená práca

Mühlbauer očakáva, že dodávatelia vo svojich spoločnostiach nepovoľujú nútenú prácu.

Diskriminácia

Mühlbauer vyžaduje, aby dodávatelia podporovali rovnosť príležitostí a nediskrimináciu, a predchádzali akejkoľvek diskriminácii pri prijímaní do zamestnania, pracovnom odmeňovaní a poskytovaní odbornej prípravy a iných školení. Žiadny zamestnanec sa nesmie cítiť znevýhodnene kvôli svojmu pohlaviu, veku, farbe pleti, kultúre, etnickému pôvodu, sexuálnej identite, zdravotnému postihnutiu, náboženskému presvedčeniu a ideológii.

Odmeny a pracovný čas

Mühlbauer požaduje, aby dodávatelia dodržiavali platné vnútroštátne právne predpisy o pracovnom čase. Zamestnanci dodávateľa musia dostať odmeny v súlade so zákonom (napr. minimálna výška mzdy v Nemecku podľa MiLoG, čl. 1, § 2).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Dodávatelia musia dodržiavať platné vnútroštátne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navyše sa očakáva, že dodávatelia zriadia a uplatnia príslušné riadenie bezpečnosti pri práci (napr. na základe Certifikátu bezpečnosti ISO 45001).
Toto zahŕňa nie len zamedzenie skutočným a potenciálnym rizikám súvisiacich s bezpečnosťou na pracovisku, ale aj školenie zamestnancov s cieľom predchádzať úrazom a chorobám z povolania v čo najvyššej možnej miere.

Ochrana životného prostredia

Mühlbauer požaduje, aby dodávatelia dodržiavali platné vnútroštátne zákony, nariadenia a normy o životnom prostredí. Dodávatelia vytvoria a uplatnia príslušný environmentálny systém riadenia (napr. na základe Certifikátu environmentu ISO 14001), aby v rámci svojich každodenných obchodných operácií znížili znečistenie životného prostredia a z toho vyplývajúce riziká, a tiež zlepšili ochranu životného prostredia.

Zásady správania v podnikateľskom prostredí

Zamedzenie korupcie a úplatkárstva

Mühlbauer očakáva, že dodávatelia netolerujú korupčné správanie a zaručia, že v ich spoločnostiach je dodržiavaný Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC), Dohovor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalšie zákony súvisiace s bojom proti korupcii. Najmä musia zabezpečiť, že ich zamestnanci, subdodávatelia alebo zástupcovia neponúkajú, nesľubujú alebo neposkytujú výhody zamestnancom spoločnosti Mühlbauer alebo spriaznenej tretej strane s cieľom získať nákupnú objednávku alebo akékoľvek iné výhody v rámci obchodných aktivít.

Pozvania a dary

Mühlbauer očakáva, že dodávatelia nebudú zneužívať pozvania a dary za účelom manipulácie.
Pozvania a dary zamestnancom spoločnosti Mühlbauer alebo spriazneným tretím stranám sú povolené len vtedy, ak sú patrične odôvodnené a zhodnotené, napr. ak nie sú hodnotné a sú považované za všeobecný prejav obchodných zvyklostí. Rovnako ani dodávatelia sa nebudú domáhať od zamestnancov spoločnosti Mühlbauer neprimeraných výhod.

Prevencia konfliktu záujmov

Dodávatelia v rámci obchodných vzťahov so spoločnosťou Mühlbauer budú rozhodovať výhradne na základe objektívnych kritérií. Je potrebné zamedziť konfliktu záujmov, ktorý by vyplýval zo súkromných záležitostí, ďalších hospodárskych alebo iných činností, rovnako ako aj konfliktu záujmov súvisiacemu s rodinnými príslušníkmi alebo inými príbuznými osobami alebo spoločnosťami.

Verejné výberové konanie

Mühlbauer očakáva, že dodávatelia budú dodržiavať fair-play zásady výberového konania a oboznámia sa s platnými protimonopolnými zákonmi. Dodávatelia sa nesmú zúčastňovať na kartelových dohodách s ďalšími účastníkmi výberového konania, a ani zneužívať svoje dominantné postavenie na trhu.

Legalizácia nezákonných príjmov

Mühlbauer očakáva, že zákazníci sa oboznámia s príslušnými právnymi záväzkami týkajúcimi sa predchádzania legalizácii nezákonných príjmov, a nebudú sa podieľať na aktivitách s nimi spojenými.

Suroviny z konfliktných oblastí

Suroviny z konfliktných oblastí sú prírodné zdroje, ktorých sústavné čerpanie a následné obchodovanie s nimi môže v kontexte konfliktu viesť k vážnym porušeniam ľudských práv, porušeniam medzinárodného humanitárneho práva alebo začatiu trestného konania podľa podstaty medzinárodného práva.
Pre spoločnosť Mühlbauer je dôležité, aby naši predajcovia a ich dodávatelia prijali opatrenia a zabezpečili, že nepoužívajú žiadne nerasty/suroviny, ktoré sú považované za suroviny z konfliktných oblastí (napr. : tantal, cín, volframit, zlato z Konžskej demokratickej republiky a priľahlých krajín).

Dodávateľské vzťahy

Mühlbauer očakáva, že dodávatelia oboznámia svojich subdodávateľov a dodávateľov so všetkými princípmi a požiadavkami, ktoré sú tu spomenuté a tiež ich zvážia pri svojom výbere. Dodávatelia potvrdia, že ich subdodávatelia a dodávatelia pri plnení svojich zmluvných povinností spĺňajú opísané normy ľudských práv, pracovných podmienok, opatrenia na predchádzanie korupcie a normy ochrany životného prostredia.

Dodržiavanie Mühlbauer Kódexu správania dodávateľa

Dodávatelia potvrdia dodržiavanie príncípov a požiadaviek Mühlbauer Kódexu správania dodávateľa prostredníctvom sebahodnotenia dodávateľa. Audity vykonávané na mieste môžu byť po povolení dodávateľa vedené treťou stranou, ktorá bola oprávnená spoločnosťou Mühlbauer.
Každé porušenie princípov a požiadaviek Mühlbauer Kódexu správania dodávateľa bude považované za podstatný zásah do zmluvného vzťahu zo strany dodávateľa. V prípade podozrenia, že dodávateľ nevyhovel opísaným princípom a požiadavkám Mühlbauer Kódexu správania dodávateľa (napr. negatívne mediálne pokrytie), si spoločnosť Mühlbauer vyhradzuje právo požadovať informácie o okolnostiach k danému prípadu.
Mühlbauer má právo bez oznámenia ukončiť jeden alebo všetky zmluvné vzťahy s dodávateľmi, ktorí preukázateľne nesplnili Mühlbauer Kódex správania dodávateľa, alebo ktorí nezabezpečili či neuplatnili opatrenia na zlepšenie po tom, čo vypršala primeraná lehota oznámená spoločnosťou Mühlbauer.

Rev. 191014