Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov

Všeobecné pokyny

Nasledujúce pokyny v krátkosti informujú o spracovaní vašich osobných údajov po tom, čo navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný. Podrobné informácie týkajúce sa ochrany údajov nájdete dole v texte pod vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Zber osobných údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber osobných údajov na našej webovej stránke?
Prevádzkovateľ internetovej stránky zodpovedá za spracovanie údajov na tejto stránke. Jeho kontakt nájdete v tiráži webovej stránky.

Ako sa uskutočňuje zber údajov?
Vaše údaje nám budú sprístupnené prostredníctvom kontaktného formulára alebo formulára žiadosti.

Ostatné údaje sú automaticky zaznamenávané pri návšteve našej internetovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas navštívenia stránky). Zber týchto dát sa uskutočňuje automaticky akonáhle navštívite našu internetovú stránku.

Na čo budú vaše údaje použité?
Časť údajov bude odstránená, aby sme zabezpečili bezchybné spustenie stránky. Ostatné údaje môžu byť použité na analýzu vášho používateľského správania.

Aké máte práva vzhľadom na vaše údaje?
Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajoch. Navyše máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov. V prípade týchto a ďalších otázok na tému ochrany údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Napokon máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade.

Nástroje analýzy a nástroje poskytovateľov tretích strán

Navštívením našej webovej stránky môže byť štatisticky vyhodnotené vaše správanie na internete. Vyhodnotenie sa uskutočňuje hlavne pomocou súborov cookies a tzv. analytických programov. Analýza vášho správania na internete sa uskutočňuje spravidla anonymne. Vaše správanie na internete nemôže byť spätne vysledované. Analýze sa môžete vyhnúť alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Analýze sa môžete vyhnúť. Informácie o možnostiach, ako sa vyhnúť analýze vám prinášame v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2. Všeobecné pokyny a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje spracúvame dôverne podľa zákonných predpisov o ochrane údajov a podľa tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Naša internetová stránka sa dá spravidla používať aj bez udania osobných údajov. Ak sa v opodstatnených prípadoch (formulár žiadosti alebo kontaktný formulár) na našich stránkach nachádzajú osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), deje sa tak podľa možností vždy na dobrovoľnej báze. Vaše údaje budú neskôr uložené a spracované podľa nemeckých predpisov na ochranu osobných dát.

Upozorňujeme, že prenos údajov na internete (napr. pri e-mailovej komunikácii) môže obsahovať bezpečnostné medzery. Bezchybná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Informácie o zodpovednom orgáne

Zodpovedný orgán pre spracovanie údajov na internetovej stránke je:

MPS Roding GmbH
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding
Nemecko

Telefón: +49 9461 952 2300
E-mail: info@mps-muehlbauer.com

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. meno, e-mailová adresa a i.).

Zrušenie súhlasu so spracovaním údajov

Množstvo procesov spracovania údajov je možných len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí, ak nám zašlete neformálny e-mail. Zákonnosť povoleného spracovania údajov zostáva do zrušenia nezmenená.

Právo vzniesť námietky voči zberu údajov v osobitných prípadoch ako aj voči priamej reklame (Čl. 21 GDPR)

Na základe spracovania údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) máte právo kedykoľvek a z dôvodov vyplývajúcich z vašej individuálnej situácie vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov; to platí aj pre profilovanie založené na týchto nariadeniach. Súčasné právne dôvody, na ktoré sa spracovanie vzťahuje, vyplývajú z ochrany osobných údajov. V prípade vznesenia námietky nebudeme viac spracovávať vaše osobné údaje, s výnimkou, ak môžeme dokázať závažné legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo spracovanie slúži na uplatnenie vykonania alebo obhajobu právnych nárokov (námietka podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).

V prípade, že vaše osobné údaje budú spracované za účelom priamej reklamy, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov za účelom takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie pokiaľ je s ním spojená priama reklama. Ak vznesiete námietku, nebudú vaše osobné údaje ďalej používané za účelom priamej reklamy (námietka podľa čl. 21 ods. 2 GDPR).

Právo podania sťažnosti na príslušnom dozornom úrade

V prípade porušenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom úrade, obzvlášť v členskom štáte jej zvyčajného pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo podania sťažnosti zostáva bez ohľadu na iné administratívne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenos dát

Máte právo nechať si vystaviť údaje na seba alebo na tretiu stranu v bežnej strojovo čitateľnej forme, ktoré sú na základe vášho súhlasu automaticky spracované. Priamy prenos na inú zodpovednú osobu je možný len v tom prípade, ak je to technicky možné.

SSL resp. TLS kódovanie

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov na ochranu prenosu dôverného obsahu, napr. vaše objednávky alebo žiadosti zaslané nám ako prevádzkovateľovi stránky, SSL resp. TLS kódovanie. Zakódované spojenie rozpoznáte podľa zmeny v adresovom riadku prehliadača, „http://“ sa zmení na „https://“ a podľa uzatváracej značky riadku prehliadača,

Keď je SSL resp. TLS kódovanie aktivované, údaje, ktoré nám poskytnete nemôžu čítať tretie strany.

Informovanie, vymazanie, zablokovanie

Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov; takisto máte právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade týchto a ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Za týmto účelom sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania vzniká v nasledujúcich prípadoch:

 • Keď popierate správnosť vašich údajov uložených u nás, spravidla potrebujeme čas na prešetrenie. Kvôli dĺžke prešetrenia máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Ak sa spracovanie vašich údajov uskutočnilo / uskutočňuje protizákonne, môžete namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania dát.
 • Ak už vaše osobné údaje viac nepotrebujeme, ale vy ich potrebujte k výkonu, obhajobe alebo uplatneniu právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požadovať len obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • V prípade podania námietky podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, musí byť vykonané zhodnotenie medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ nie je určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Ak je spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, môžu byť údaje – odhliadnuc od ich uloženia – spracované len s vašim povolením alebo môžu byť spracované k uplatneniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov alebo k ochrane práv fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu významného verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Získané údaje zákazníka budú po ukončení zmluvy alebo skončení obchodného vzťahu vymazané. Právne doby uchovávania ostávajú nezmenené.

Zamietnutie reklamných e-mailov

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnej tiráže na rozposielanie nie výslovne vyžiadanej reklamy a informačných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia týchto stránok si vyhradzujú výslovné právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad formou spamových e-mailov.

3. Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov

Právne ustanovený splnomocnenec pre ochranu osobných údajov

Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov zriadený firmou:

Rudolf Salzberger

MPS Roding GmbH
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding
Nemecko

Telefón: +49 9461 952 1132
E-mail: bdsp-roding@mps-muehlbauer.com

4. Zber osobných údajov na našej webovej stránke

Súbory cookies

Internetové stránky používajú sčasti takzvané súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies slúžia na to, aby naša ponuka bola pre vás užívateľsky prijateľnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookies sú malé textové údaje, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré si ukladá váš prehliadač.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú takzvané cookies relácie. Na konci vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookies ostanú uložené vo vašom koncovom prístroji až kým ich nevymažete. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri budúcej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o vzniku súborov cookies a povoľovali ich len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookies pre niektoré konkrétne prípady alebo všeobecne a takisto aby sa po zatvorení prehliadača automaticky aktivovalo vymazanie súborov cookies. Po deaktivovaní súborov cookies môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti tejto webovej stránky.

Súbory cookies, ktoré sú potrebné pre uskutočnenie elektronickej komunikácie alebo pre spustenie určitých, vami vyžiadaných funkcií sú uložené na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na uložení súborov cookies kvôli technicky bezchybnému a optimálnemu spusteniu jeho služby. Uloženie ostatných súborov cookies (napr. súbory cookies na analýzu vášho prezerania) je zvlášť ošetrené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Serverové záznamové súbory

Poskytovateľ stránok automaticky získava a ukladá informácie do takzvaných serverových záznamových súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to:

 • typ / verzia prehliadača
 • používaný operačný systém
 • URL odkazovateľ
 • meno hostiteľa počítača
 • čas dotazu servera
 • IP adresa

Tieto údaje sa nedajú prideliť konkrétnym osobám. Tieto údaje sa nezlučujú s inými zdrojmi údajov.

Základ pre spracovanie dát tvorí čl. 6 ods. 1 písm. f DSVGO, zamerané na spracovanie údajov k vyplneniu zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Vyhradzujeme si právo na dodatočnú kontrolu týchto údajov, ak sa dozvieme konkrétne indikácie o protiprávnom používaní.

Kontaktný formulár

Ak nám zašlete otázky cez kontaktný formulár, vaše údaje z formulára vrátane vami zadaných kontaktných údajov sa uložia za účelom spracovania otázky a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje nebudeme ďalej odovzdávať bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári sa uskutočňuje výhradne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a DSVGO). Súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí, ak nám zašlete neformálny e-mail. Zákonnosť povoleného priebehu spracovania údajov zostáva do zrušenia nezmenená.

Vami zadané údaje v kontaktnom formulári zostávajú u nás, pokým nás nepožiadate o ich vymazanie, nezrušíte váš súhlas k ukladaniu alebo sa nezruší účel ukladania dát (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Potrebné právne predpisy – predovšetkým doby uchovávania údajov – ostávajú nezmenené.

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje zisťujeme, spracúvame a používame len pokiaľ sú potrebné na založenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právneho vzťahu (údaje o zásobách).

Dosahujeme to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b DSVGO, zameraného na spracovanie údajov k vyplneniu zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Osobné údaje o používaní našich internetových stránok (údaje o používaní) zisťujeme, spracúvame a používame len pokiaľ sú potrebné na umožnenie používateľovi používať službu alebo jej zaúčtovanie.

5. Nástroje analýzy a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa tzv. súbory cookies. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu vášho využívania webovej stránky. Informácie získané cez súbor cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa obvykle prenášajú na server Google v USA a uložia sa tam.

Ukladanie súborov cookies spoločnosti Google sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSVGO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľa, aby tak mohol optimalizovať ponuku webovej stránky a jeho reklamu.

Anonymizácia IP adries
Na tejto webovej stránke máme aktivovanú funkciu anonymizácie IP adries. Tým pádom Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v ostatných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA. Vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a na to, aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytol ďalšie služby súvisiace s využívaním webovej stránky a používaním internetu. IP adresa, ktorú vysiela váš prehliadač v rámci Google Analytics, sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť formou príslušného nastavenia softvéru vášho prehliadača, ale upozorňujeme vás, že v takom prípade možno nebudete vedieť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zapisovaniu údajov, ktoré vytvárajú súbory cookie a ktoré súvisia s vaším používaním webovej stránky (vrát. IP adresy) a takisto spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si z dole uvedeného odkazu stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zamietnutie voči zberu osobných údajov

Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete zabrániť zberu vašich údajov prostredníctvom Google Analytics. Aktivuje sa „opt-out cookie“, ktorý zabraňuje zberu dát tejto webovej stránky pri budúcich návštevách: Deaktivovanie Google Analytics

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľa na Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

6. Zásuvný modul prehliadača a nástroje

YouTube s rozšírenou ochranou údajov

Naša webová stránka používa zásuvný modul stránky YouTube. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Používame YouTube s rozšíreným režimom ochrany údajov. Tento režim podľa YouTube spôsobuje, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch, predtým než si pozrú video. Odovzdanie údajov partnerom stránky YouTube nie je nevyhnutne zamedzené pomocou rozšíreného režimu ochrany údajov. Preto YouTube vytvoril spojenie so službou DoubleClick od Google, odhliadnuc od toho, či pozeráte video alebo nie.

Akonáhle spustíte YouTube video na našej webovej stránke, vytvorí sa spojenie k serverom YouTube. Tak zdieľate serveru YouTube, aké naše webové stránky ste navštívili. Ak ste prihlásený do vášho účtu na YouTube, umožňujete YouTube priraďovať vaše prehliadanie priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z vášho účtu na YouTube.

Navyše môže YouTube po spustení videa ukladať do vášho koncového zariadenia rôzne súbory cookies. Pomocou súborov cookies môže YouTube získať informácie o používateľoch našej webovej stránky. Tieto informácie budú okrem iného použité na vyhodnotenie video štatistík, zlepšenie užívateľského používania a predchádzanie pokusom o podvod. Súbory cookies zostávajú na vašom koncovom prístroji, pokiaľ ich nevymažete.

Po prehratí YouTube videa sa môžu prípadne spustiť iné procesy spracovania údajov, na ktoré nemáme žiaden vplyv.

YouTube využívame za účelom lepšieho zobrazenia našej online ponuky. Využívanie predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Viac informácií o ochrane údajov pri používaní YouTube nájdete v ich vyhlásení o ochrane osobných údajov na: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.